top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
fse

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3 : ”Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale

Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/30768 

 

In contextul dezvoltării unei societăți competitive, bazate pe cunoaștere, dezvoltarea capitalului uman a devenit o prioritate strategică atât la nivel european cât și la nivel național. Investițiile în dezvoltarea capitalului uman din educație și formare sunt necesare întăririi capacității sistemului de a răspunde schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii. Pentru formarea profesională inițială, asigurarea unui corp profesoral bine pregătit, informat si conectat la cerințele pieței muncii este o condiție obligatorie pentru asigurarea unei forțe de muncă care să răspundă cerințelor socio - economice actuale.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în România, ca măsură suport pentru modernizarea învățământului profesional și tehnic (ÎPT) a reprezentat în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare. Procesul de modernizare a ÎPT este continuu, având în vedere provocările existente la nivel european și internațional și în acest context, asigurarea finanțării intervențiilor prin POSDRU reprezintă o importantă oportunitate.

Proiectul “Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale” are ca obiectiv general susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului național de educație și formare profesională, generator de resurse umane performante, competitive, creative, implicate în dezvoltarea societății bazată pe cunoastere, care își proiectează realizarea personală și profesională din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți. Proiectul propune atingerea acestui obiectiv prin creșterea atractivității și calității programelor de educație și formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne și relevante a rezultatelor învățării. Proiectul contribuie la îmbunătățirea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, și generează noi oportunități în carieră pentru cadrele didactice participante, sprijinind în mod direct atingerea obiectivelor specifice axei prioritare și domeniului major de intervenție. Pe termen lung, îmbunătățirea calificării cadrelor didactice va genera beneficii în asigurarea calității programelor de educație și formare profesională și prin aceasta potențarea șanselor de angajare și menținere pe post a absolvenților acestor programe. Competențele dobândite de cadrele didactice participante la acest proiect le va oferi acestora oportunitatea de a-și extinde dimensiunea activității în învățământ prin capacitatea dobândită de a participa la realizarea de programe de formare continuă, de a se implica în dezvoltarea IDD prin e-learning, de a realiza evaluari externe. În funcție de aptitudini, pot să își manifeste creativitatea în proiectarea organizării monitorizării interne a evaluării, în dezvoltarea de instrumente de evaluare, monitorizarea externă toate conform standardelor internaționale datorită sprijinului partenerului transnațional. Creșterea competitivității cadrelor didactice beneficiare ale programelor de formare propuse de proiect le va permite atât acestora cât și absolvenților la a căror formare profesională au contribuit integrarea și adaptarea lor pe piața europeană a muncii. În același timp va contribui la promovarea programelor de educație și formare profesională oferite de unitatea de învățământ în care cadrele didactice din grupul țintă își desfășoară activitatea.

Prin dezvoltarea și furnizarea de programe de formare actuale și relevante în domeniul formării profesionale, proiectul este în concordanță cu obiectivele Strategiei Lisabona, cu Liniile Directoare Integrate pentru Creștere Economică și Ocupare și cu prevederile Comunicatului de la Helsinki (2006) care reiterează faptul că la nivel european investiţia în capitalul uman este esenţială iar formarea profesională reprezintă o componentă importantă a învăţării pe tot parcursul vieţii.      

 

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.